برگزاری اردوی جهادی و ساخت خانه در مناطق کم برخوردار

برای حمایت از برگزاری اردوی جهادی و ساخت خانه در مناطق کم برخوردار، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید.

توضیحات

برگزاری اردوی جهادی و ساخت خانه در مناطق کم برخوردار