حمیدرضا خان محمدی

مدیر عامل

ابراهیم اعتصام

رییس هیات مدیره

مازیار یافتیان

عضو هیات مدیره و دبیر موسسه

۳

محمدعلی کبریایی

نائب رییس هیات مدیره

۵

هادی فرنگ

عضو هیات مدیره