امـروز جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

دوره ارتقاء و آموزش معلمان قطب مرکزی

دومین جلسه دوره ارتقایی فارسی دوره دوم ابتدایی

استاد دکتر فریدون اکبری شلدره
ریاست شورای تالیف کتب زبان و ادبیات فارسی سازمان پژوهش

زمان :پنجشنبه مورخ ۱۴دی ماه

در این دوره ۱۲۰ نفر از معلمان قطب مرکزی بصورت ثابت ماهی یک جلسه حضوری و چند جلسه مجازی در کلاس ها شرکت میکنند و بعد از گذراندن حدود ۲۰۰ ساعت آموزش تخصصی دروس فارسی و ریاضی بعد از قبولی در آزمون نهایی به عنوان مدرسین میانی قطب مرکزی انتخاب خواهند شد
و همچنین حدود ۳۰۰ نفر از معلمان استان بصورت آنلاین از کلاس ها بهرمند میشوند.